• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

Dérèglement Climatique et Développement Durable

 

 

Université de Kasetsart sera organisé une conférence spéciale

sur le thème de « Dérèglement Climatique et Développement Durable »

par S.E. M. Thierry VITEAU, Ambassadeur de la République de la France à la Thaïlande

Le jeudi 20 Novembre 2014 au la salle de conférence « Kamphol Adulavidhaya », 2ème étage, la KU jubilé bâtiment,

l'Université de Kasetsart, Bangkok.

 document : Programme

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก

ฯพณฯ Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Climate Change and Sustainable Development”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Nous avons 5 invités et aucun membre en ligne